ASCII Gingilcha Dirqalaa

Dirqala kam akka ta'e ibsuu dandeessa, kanneen akka bocquu bu'uuraa, afaan, qindaa'ina arfii, yookan qurxiinsa galmee barruu waliin alergamu yookan alaagamu. Qaaqni kan mul'atu yoo faayilii ASCII gingilcha waliin "Barruu Erguu" fe'amu yookan galmee yeroo duraatiif yommuu olkeessu yookan yommu "akka olkaa'i" maqaa birootiin olkeessu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Menu File - Open, File type Text Encoded selected.

Menu File - Save As, File type Text Encoded selected.


Amaloota

Qindaa'ina alergi yookan alaaguu faayilii keetii hiika. Yommuu alergitu, arfii qofatu qindaa'ee qurxiinsi keeyyataa qindaa'uu danda'a.

Qindaa'ina arfii

Qindaa'ina amala faayilii alergi yookan alaaguu ibsa.

Include byte-order mark

For Unicode character set only, a byte order mark (BOM) is a sequence of bytes used to indicate Unicode encoding of a text file. The presence of the UTF-8 BOM is optional and may cause problems with some software, especially legacy software not designed to handle UTF-8.

Bocquuwwan durtii

Bocquu durtii qindeessuun, kan ati ifteessitu barruun mul'chuu kan qabu bocquu murtaa'e irratti qofa. Bocquun durtii filatamuu kan danda'uu yommuu alaaguu qofa.

Afaan

Afaan barruu ibsuun, yoo kun duraan dursee ibsamuu baate. Qindaa'inni kun kan jiraatu yommuu alaaguu qofa.

Keeyyate qurxiinsa

Akaakuu keeyyata qurxiinsa sarara barruuf qindeessa.

CR & LF

Akka qurxii keeyyataatti "Carriage Return" fi "Linefeed" oomisha. Dirqalli kun durtii dha.

CR

Akka qurxii keeyyataatti "Carriage Return" oomisha.

LF

Akka qurxii keeyyataatti "Linefeed" oomisha.

Please support us!