Faayiloota barruu alergii

Qaaqni Faayiloota barruu alergii dirqaalee alergii faayilootaaf akka qindeessituuf siif eyyama. Yoo deeetaa waraqaa diriiroo akka faayilii "Text CSV" olkeesse fi yoo saanduqni mirkaneessa Qindaa'ina calaltuu gulaaluu qaaqa Akka olkaa'ikeessatti mallattoon itti godhame qaaqni ni mul'ata.

Dirqalee dirree

Adda baasaa dirree, adda baasaa barruu fi qindaa'ina kan alergii barruuf qindeessa.

Qindaa'ina arfii

Qindaa'ina arfii alergii barruuf.

Daangessaa dirree

Daangessaa dirree fili ykn saagi, dirroota deetaa kan adda baasu.

Daangessaa barruu

Daangessaa barruu fili ykn saagi, kan dirree deetaa baay'ee qabatu.

Quote all text cells

Exports all text cells with leading and trailing quote characters as set in the Text delimiter box. If not checked, only those text cells get quoted that contain the Field delimiter character.

Qabeentoo seelii akka mul'atetti olkaa'i

Durtiidhaan dandeessifame, deetaan akka mul'atutti olkaa'ame, dhangii lakkoofsa fayyade dabalatee. Yoo saanduqni kun mallattoon itti hin godhamne, qabeentoon deetaa tarree ni olk'aama, akka fooyya'ina duraa LibreOffice.ti.

Sajoo Ofegannoo

Dhangii lakkoofsa irratti hundaa'uun, qabeentoota seelii gatiiwwan barreefama koo kan yeroo alaagi akka gatiiwwan lakkoofsatti hin hiikamne mul'atu olkaa'uu.


Dalgee tarjaa dhaabbataa

Dirroota deetaa hunda dalgee dhaabbataa wajjin alerguu.

Please support us!