Alaagi/Alergii Dif/alaagi luutasi/ alaagii dBASE

Dirqalee alaagi/alergiif qindeessa. Qaaqonni kun ofumaan mul'ifamu yoo akaakuun faayilii isa gituu filatame.

Qindaa'ina arfii

Qindaa'ina arfii dirqaalee alaagi/alergiif fayyade irraa fili.

Calaltuu ilaalchisee odeeffannoo baay'ee argachuuf, mataduree: Odeeffannoo waa'ee Calaltiiwwan Alaagi fi Alergii ilaali.

Please support us!