Dirqala Alerguu EPS

Mul'ina kaardiiwwan daldalaa kee qindeessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - Export, select a graphics file type. The dialog opens after you click Save.


When you export graphical elements to a file, you can select the file type. For most supported file types a dialog opens where you can setup export options.

The following file types do not show an options dialog: RAS, SVG, TIFF, XPM.

The other file types show options dialogs where you can set the width and height of the exported image.

Depending on the file type, you can specify some more options. Press Shift+F1 and hover over the control to see an extended help text.

Width

Hojjaa

Qulqullina

Nagaa gaafacha hammata. Nagaa gafaacha tarree sanduuqicha keessaa fili.

Dirqala Dabalaa

For JPEG files you can set the color depth and the quality.

For BMP files you can set the compression and the RLE encoding.

For PBM, PGM, and PPM files you can set the encoding.

Faayilii dhangii lameeetiin alergi. Faayiliin bu'aa irra xiqqaa barruu faayilii (ASCII) ti.

Faayilii dhangii barruu ASCII tiin alergi. Akaakuun faayilii kun irra gudda lameeti.

For PNG files you can set the compression and the interlaced mode.

For GIF files you can set the transparency and the interlaced mode.

Duubbee fakkii akka iftoomatti olkaa'uu keef ifteessa. Fakkoo GIFii keessatti wantoota qofatu mul'ata. Haalluu iftoomaa fakkii keessatti qindeessuuf coccobsaa agartuu fayyadami.

For EPS files you can set the preview, the color format, the compression, and the version.

Fakkuun durargii dhangii TIFF keessatti alergamuu fi dhiisuu faayilii barruu boodaa isa qabatamaa waliin ta'uu ibsa.

Durargiin monokiroomii saaxatoo dhangii EPSI keessatti barruu boodaa waliin alergamuuf dhiisuu ibsa. Dhangiin kun fungoo biitii-7 lakkadda ASCII irraa arfii maxxanfamaa qofa of keessaa qaba.

Saaxatoon sadarkaa kanatti hin jiraatu. Dirqaala sadarkaa 1 filadhuyoo barruun booda maxxansaa keetii dandeetti sadarkaa 2 affeeruu baate.

Dirqala Sadarkaa 2filadhu yoo bahaan mi'aa surxiqqoo halluun, fakkii dibduu saaxatoo fi cafaqoo saaxatoo deegare.

Odeeffannoo Calaltuu Alaagi fi Alergii odeeffannoo dabalataa waa'ee calaltuuwanii ilaali.

Please support us!