Baafatawwan halqaraa

Muri

Wanta filatame muree baasuun gabatee muraa irratti kuusa. Gabatee muraa Maxxansi fayyadamuun wanti irra deebi'ame saagamuu danda'a.

Maxxansi

Wanta ati gabatee muraatti siqsite gara galmeetti saaga. Ajajni kun kan waamamuu danda'u, qubannoo qaree ammee irratti yoo qabeentotni gabatee muraa saagamuu danda'an qofa.

Saagi

Baafata xiqqaa Kuusfaayaa keessatti bana iddoo ati itti Gargalchi fi Geessituu keessaa filattutti jechuu dha. Wanti kuusfaayaa filatame gara galmee ammeetti gargalchama yookaan geessituun ni uumama.

warning

Yoo galmee kee keessaa wanta filatteetta ta'e, saagamni haaraan wanta filatame bakka bu'a.


Duubbee

Fakkaattii filatame akka saxaatoo duubbeetti saaga. Akka saxaatoon fuula guutuu yookaan keewwata ammee qofa haguuguu qabu qindeessuuf, ajaja baafata xiqqaa Fuula ykn Keewwata fayyadami.

Garagalchi

Maalimaa filatame gara barruu xiqqaatti gargalchuuf.

Haqi

Deletes the current selection. If multiple objects are selected, all will be deleted. In most cases, a confirmation question appears before objects are deleted.

Wanti baattuu deetaa irraa qaamaan haqameera yookaan halqara irratti hundaa'uun agarsiisni wantaa haqameera.

Kuusfaayaa keessa yeroo jirutti Haqi yoo filatte, galfatni kuusfaayaa keessaa haqama, garuu faayilichi mataansaa osoo hin tuqamiin tura.

Bani

Wanta filatame hojii haaraa irratti banuuf Bani fayyadami.

Maqaa jijjiiri

Wanta filatame maqaa jijjiiruuf dandeessisi. Filannoon booda Maqaa Jijjiiri maqichii filame wanti haaraa kallchaan galfamuu danda'a. Qaree jalqaba ykn dhuma maqaa irratti qindeessuun haquuf yookaan gara qaama maqichaatti ida'uuf yookaan qaree bakka biraa qubachiisuuf furtuulee xiyyaa fayyadami.

Haaromsi

Mul'annoo foddaa keessaa yookaan wanta filatame keessatti haroomsa.

Durargii

Maalimaan filatame Kuusfaayaa keessatti hammamtaa guddaadhaan mul'ifama. Gara mul'annoo kuusfaayaa baratameetti deebisuuf durargii lama cuqaasi.

Geessituu Uumi

Yoo wanti filatame, ajajni kun kakaafamuu danda'a. Geessituun maqaansaa "Gara xxx tti geessi" (xxx maqaa wantaa bakka bu'a) akka wanta filatameetti galeeloo walfakkaatu keessatti uumama.

Please support us!