Tools

This menu provides tools for LibreOffice Draw as well as access to language and system settings.

Spelling

Qubeeffannoo hojeekaan mirkaneessa.

Afaan

Baafata xiqqaa bakka ajajawwan afaan murta'aatti filuu dndeessu bana.

Kuusaa faayaa

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

ImageMap

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Kabal Halluu

Opens the Color Replacer dialog, where you can replace colors in bitmap and meta file graphics.

Taphataa Meeshaalee sub-qunnamtii

Opens the Media Player window where you can preview movie and sound files as well as insert these files into the current document.

Maakroota

Maakroo akka galmeessitu yookin gurmere ssituuf gulaaltuu si'i gargaara

Taliiga Dheertoo

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Ijaarsa Gingilchaa XML

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

AutoCorrect Options

Dirqaalee ofumaan barruu akka barreesitu bakka buusuu qindeessa.

Customize

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Dirqaalaalee

Ajajni kun gongee dhaamsaa sagantaa tuujjee maamileeffameetiif bana.

Please support us!