Kabala Fakkasaa

Kaballi Fakkasaa meeshaalee fakkasaa guguddaa qabata.

Filannoo

Wantoota galmee ammee keessaa filuuf dandeessisa.

Sajoo

Filannoo

Reektaangilii

Galmee ammaa kee keessaa bakka ati harkisteetti rektaangilii guutame tokko fakkasa. Bakka xiyyoon rektaangiliichaa akka oolu barbaaddu cuqaasi, kana booda hamamtaa hamma barbaadduutti harkisi. Garqixa tokko fakkasuuf, oggu'u harkistu, Shiftii dhiibi.

Sajoo

Rektaangilii

Illipsii

Galmee ammaa kee keessaa bakka ati harkisteetti luggee guutame tokko fakkasa. Bakka luggee itti fakkasuu barbaaddu cuqaasi, kana booda hamamtaa hamma barbaadduutti harkisi. Geengoo tokko fakkasuuf, oggu'u harkistuu Shiftii dhiibi.

Sajoo

Luulloo

Barruu

Galmee ammaa kee keessaa bakka ati cuqaasitti yk harkiistetti sanduuqa barruu tokko fakkasa. Galmicha keessaa bakka barbaadu cuqaasitii, kan booda barruu kee barreessi yk maxaansi.

Sajoo

Barruu

Qonyoo

Qonyoon sajoo kabala fakkasaa irra jiru sararawwan kamshaa bakka sararawwanii fi bocawwan islaayidii ammeetti idaatu bana.

Sajoo

Qonyoo

Kornyoowwan

Sajoo

Kornyoo

Kamshaa Kornyoowwanii bakka kornyoowwan wantoota islaayidii ammee keessatti ida'uu dandessutti bana. Kornyoo sararaa wantoota kan walqunnamsiisa. Dabaltees yoo wantoonni socho'a waliin jalteessa kornyoo ni jalteeffama.

Lines and Arrows

Opens the Arrows toolbar to insert lines and arrows.

Wantoota G-3

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Sajoo

Wantoota G-3

Bobboca bu'uraa

Kamshaa bu'ura bobbocaa iddoo saxatoowwan gara galmee kee saaguu dandeenyurraa bani.

Icon Basic shapes

Boboca Bu'uuraa

Bobboca mallatoolee

Kamshaa bobboca mallattoo saxatoowwan gara galmee saaguu dandeessu irraa bana.

Icon Symbol Shapes

Boboca Mallattoo

Xiyyoota garee

Kamshaa balballoomiiwwan iddoo saxatoowwan gara galmee kee saagnuu dandeenyurraa bani.

Icon Block arrows

Garee Xiyyaalee

Taattoo yaa'aa

Kamshaa taattoo yaa'aa iddoo saxatoowwan gara galmee kee saagnuu dandeenyurraa bani.

Icon Flowcharts

Taattoo Yaa'aa

Balballomiiwwan

Kamshaa balballoomiiwwan iddoo saxatoowwan gara galmee kee saagnuu dandeenyurraa bani.

Icon Callouts

Balballoo

Urjiilee fi Faajjiilee

Kamshaa urjiilee fi faajjiilee saxatoo galmetti saagne irraa banuu ni dandeessa.

Icon Stars

Urjiilee

Tuqaalee

Tuqaalee Fakkasaa keetirraa gulaaluuf si dandeessisa.

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

Gara qonyootti

Wantoota filatamee gara qonyoo bezirtti jijjiri.

Gara Ragaddeettii

Wantoota filataman gara ragaddeettii jijjiri (wantoota cufamanii sarara qajeelaan marfaman). Haalii argamsa wantotaa hin jijjiramu. Jijjiramichi mul`isuuf mirga cuqaastee Qabxiiwan Gulaalii filachuu dandessa.

Transformations

Boca yaadachiisa yookiin guutuu wanta(oota) filatamee fooyyeessa.

Hiriirsuu

Hiriira Wantoota filamee fooyyessa.

Sajoo

Hiriirra

Qindeessi

Sadarkaa tartiibicha wantoota filattamani jijjiiruu.

Sajoo

Qindeessuu

Faayilii Irraa

Inserts an image into the current document .

Icon Image

Image

Saagi

Sajoo

Saagi

To'atamtoota Unkaa

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form.

Icon

unkaa too'annoowwanii

Extrusion On/Off

Wantoota filamaniif galteewwan g-3 bana, dhaamsa.

Please support us!