Kabala Fakkasaa

Kaballi Fakkasaa meeshaalee fakkasaa guguddaa qabata.

Filannoo

Wantoota galmee ammee keessaa filuuf dandeessisa.

Icon

Filannoo

Line Color

Sets the line color of the selected object.

Icon Line Color

Halluu Sararaa

Fill Color

Sets the area color of the selected object.

Icon Area

Bal'ina

Line

Bakka galmee ammee keessatti ati harkistutti sarara qajeelaa kaasa. Sarara digirii 45tti dirqamsiisuuf, jijjiirraa gaqqabi wayita harkistu.

Icon Line

Sarara

Reektaangilii

Galmee ammaa kee keessaa bakka ati harkisteetti rektaangilii guutame tokko fakkasa. Bakka xiyyoon rektaangiliichaa akka oolu barbaaddu cuqaasi, kana booda hamamtaa hamma barbaadduutti harkisi. Garqixa tokko fakkasuuf, oggu'u harkistu, Shiftii dhiibi.

Icon Rectangle

Rektaangilii

Illipsii

Galmee ammaa kee keessaa bakka ati harkisteetti luggee guutame tokko fakkasa. Bakka luggee itti fakkasuu barbaaddu cuqaasi, kana booda hamamtaa hamma barbaadduutti harkisi. Geengoo tokko fakkasuuf, oggu'u harkistuu Shiftii dhiibi.

Icon Ellipse

Luulloo

Xiyyoota

Xiyyoota kamshaa, bakka sararawwan qajeeloo sararawwan Xiyyoota waliinii fi sararawwan gara islaayidii ammee yookiin fuula bana.

Qonyoo

Qonyoon sajoo kabala fakkasaa irra jiru sararawwan kamshaa bakka sararawwanii fi bocawwan islaayidii ammeetti idaatu bana.

Icon Curve

Qonyoo

Kornyoowwan

Icon Connector

Kornyoo

Kamshaa Kornyoowwanii bakka kornyoowwan wantoota islaayidii ammee keessatti ida'uu dandessutti bana. Kornyoo sararaa wantoota kan walqunnamsiisa. Dabaltees yoo wantoonni socho'a waliin jalteessa kornyoo ni jalteeffama.

Bobboca bu'uraa

Kamshaa bu'ura bobbocaa iddoo saxatoowwan gara galmee kee saaguu dandeenyurraa bani.

Icon Basic shapes

Boboca Bu'uuraa

Bobboca mallatoolee

Kamshaa bobboca mallattoo saxatoowwan gara galmee saaguu dandeessu irraa bana.

Icon Symbol Shapes

Boboca Mallattoo

Xiyyoota garee

Kamshaa balballoomiiwwan iddoo saxatoowwan gara galmee kee saagnuu dandeenyurraa bani.

Icon Block arrows

Garee Xiyyaalee

Taattoo yaa'aa

Kamshaa taattoo yaa'aa iddoo saxatoowwan gara galmee kee saagnuu dandeenyurraa bani.

Icon Flowcharts

Taattoo Yaa'aa

Balballomiiwwan

Kamshaa balballoomiiwwan iddoo saxatoowwan gara galmee kee saagnuu dandeenyurraa bani.

Icon Callouts

Balballoo

Urjiilee fi Faajjiilee

Kamshaa urjiilee fi faajjiilee saxatoo galmetti saagne irraa banuu ni dandeessa.

Icon Stars

Urjiilee

Wantoota G-3

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Icon 3D Objects

Wantoota G-3

Please support us!