Kamshaalee

Kutaan kun, ilaalcha gubbaa kamshaalee Fakkasaa LibreOffice keessa jiran laata.

Ilaalchi gubbaa kuni qindaayina durtii kamshaa LibreOfficetiif ibsa.

Kabala Durtii

Kabalichi Durtii fayyadama LibreOffice hundumaa keessatti argama.

Kabala Fakkasaa

Kaballi Fakkasaa meeshaalee fakkasaa guguddaa qabata.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Sararaa fi Kabala Rigdoo

Sararaa fi Kabala Rigdoo ajajaawwanii fi dirqalawwan isa ati mul'annoo ammaa irratti fayyadamuu dandeessuu of keessaa qaba.

Kabala Gabatee

Kabalii Gabatee , dalagaawwan isa ati yammuu gabateewwan waliin hojeechuudhaaf sibarbaachissu of keessaa qaba. Yammuu ati qaree gabatee keessatti siqsiitu mul'ata.

Kabala Dhangeessaa Barruu

Kabala Dhangeessaa Barruu agarsiissuudhaaf, qaree wanta barruu tokko keessa kaa'i.

Image Bar

Use the Image bar to set the color, contrast, and brightness options for the selected graphic object(s).

Kabala Tuqaalee Gulaali

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

Kabala Dirqalaawwanii

Kaballi Dirqalaawwanii Kamshaalee - Dirqalaawwanii - Mul'isi filuudhaan agarsiifamuu dandaa'a.

Kabal Halluu

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Kabala Haalojii

Kabalii haalojii oddeefannoo waa'ee galmee keetii, wantaa amma filataman dabalee agarsiissa. foddaa qaaqa kanaan walfakkatan banuuf, wantoota kabala haalojii dhuma san irra lama-cuqaasuu nidandeessa.

3D Settings

The 3D Settings toolbar controls properties of selected 3D objects.

Hojbocquu

Kamshaan Hojbocquu kan banamu yammuu wantaa Hojbocquu tokko filatuudha.

Saagi

Please support us!