Mul'isi

Amalawwan agarsiisa galmee Fakkasaa qindeessa

Baratamoo

Gara mul'annoo baratamoo fuulaatti jijjiiri.

Master Slide

Switch to the master slide view.

Halluu/Saxxiillaa

Islaayidoota halluun ,saaxxiillaan ykn adii fi gurrachaan mul`isa.

Hirdaatii

islaayidii banaa ykn cufaa.

Kabala Haloojii

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Sarartuu

Sarartulee gubbaa fi qaree butaa iddoo hojittii mul`issa ykn dhoksa.

Tarsaa

Amaloota agarsiifama tarsaa qindeessa.

Qajeelcha

Dirqaalee agarsiifaman qajeeichaaf iffeessi.

Naanna`aa

Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files.

Guddisi

D'oh! You found a bug (text/shared/01/03010000.xhp#zoom_text not found).

Please support us!