Wantota Naanneessuu

Wanta qabxii gubbisu isaarraa naanneessu ni dandessa (qabxii gidduu) yookiin gubbisuu ati bocu.

Sajoo

Select the object you want to rotate. On the Transformations toolbar in LibreOffice Draw or on the Drawing bar in LibreOffice Impress, click the Rotate icon.

Qaree gara fanno moggeetti sichosi,kanaaf qareen gara mallatto naaneessaatti jijirama. Wanticha sochoosuuf qabannoo harkiisi.

Baay'attoota digirii 15 qabaniif marsa dhorkuuf furtuu Shift gad qabi.

Right-click the object to open the context menu. Choose Position and Size - Rotation to enter an exact rotation value.

Sajoo

Iddod gubbeessuu jijjiruuf,geengoo xiqqoo gidduu wanticha keessaa gara argama haaraatti harkisi.

Wanticha gadee fidalgeetti dabsuuf,cinaa qabannoowan tokkoottii harkisi.

Please support us!