Wanta Fakkasuuf furtuuwwan quxxamuraa

kiiboordii fayyadamuun kaafama wantootaa uumuufi gulaaluu ni dandessa.

Sajoo Yaaddannoo

Furtuuleen qaxxaamura tokko tokkoo sirna minjaalee keef ramadame. Furtuuleen sirna minjaaleetiif ramadaman LibreOffice tiif hin argaman. Furtuulee adda addaa LibreOffice Meeshaalee - Maamileesi - Minjaalee, ykn sirna minjaalee keessatiif ramaduuf yaali.


kaafama wantootaa uumuu fi gulaaluuf

 1. F6 dhiibuudhaan kabala Drawingtti deemi.

 2. Furtuu xiyyaa Mirgadhiibi,haamma kamashaa sajoo meeshaa kaafamuu bira geessuutti.

 3. yoo xiyyi sajootti aanee jiraate,kaafamuun meeshaa hir'uu(walakkaa kamshaa bana. Dhiibii OLYookiinGadihir'uu(walakkaa kamshaa banuuf furtuu xuyyaa, itti aansuun dhiibi MirgaYookiinBitafurtuu sajoo filuudhaaf.

 4. Press +Enter.

  wantanni gidduu galmee ammatti uumama.

 5. To return to the document, press +F6.

  Wanta iddoo barbaadde qubachiisuuf furtuuwwaan xiyya fayyadamuu ni dandessa.Ajaja ibsa haalata irraa wantoodhaaf filuudhaaf,Jijjirraa +F10.

Wanta filuudhaaf

 1. Press +F6 to enter the document.

 2. Hamma wanta filuu barbaadde geessuutti Caancala dhiibi.

Please support us!