wantoota; G-3 walitti qabuu

3D objects that each form a 3D scene can be combined into a single 3D scene.

Wantoota G-3 walitti makuuf:

  1. Wantoota G-3 kamashaawantoota G-3 Irraa saagi (fakkeenyaaf,jahakkuu )

  2. Wantoota G-3 kamashaa wantoota G-3 Irraa saagi (fakkeenyaaf ,jahakkuu).

  3. Wanta G-3 geengoo itti fufaa filadhuuti Gulaala-Muraa.

  4. Ramaddii isaa seenuuf wanticha jalqabaa (jahakkuu)Lama-cuqaasi.

  5. Gulaalii - Maxxansi filadhu.wantonni lamaanuu amma ramaddii kutaa tokkotto yoo barbaadde;wantoota dhunfaan gulaaluu ykn iddo isaanii gartuu waliin jijjiru ni dandessa.

  6. Ramadicha keessa bahuuf gara ala ramaditti lama cuqaasi.

Sajoo Yaaddannoo

wantoota 3D jidduutti kutu ykn hir'isuu hin dandessu.


Please support us!