Guutuu Garhaartoo Uumuu

Gargaartoon guutamuu dabalataa makaa halluuwwan gargaraa lamaa,yookin gaaddisawwan halluu wal fakkaatanii kaasuudhaaf ati gaafachuudanddeesuudha.

Gargaartoo: gafachuuf;

 1. Wanta fakaafamuu filadhuu.

 2. Dhangii - Bal'ina filadhu akkasumas Gargartoo akka akaakuu Guutitti filadhu.

 3. Amala? Gargaartoo tartiiba barreefamaa irraa filadhuutii TOLE cuqaasi.

Gargaartoowwan maammiloo Uumuu

Gargaartoowan mata keetii hiikuf gargaartowan duraan turan fooyyessuuf ni dandeessa akksumas tartiiba tarreefamaa gargartoo faayilootaa kuufachuu fi fe'uu.

Garagartoo Maammiloo uumuf:

 1. Bal'ina-Dhangii fi Caancala Filadhutti GargaartoowwanCuqaasi.

 2. Garagaartoo tartiiba tarreeffamaa akka yaada bu'uuraa gargaartoo haaraadhaaf sii fayyaduu filiitii,.Ida'ii.cuqaasi

 3. Garagaartoo barreffama Sanduuqa keessatiif mamaqaa barreesiitii Tole cuqaasi.

  Maqaan dhuma tartiiba tarreeffama gargaatoo kan mul'atuu fi gulaaliif kan filatame.

 4. Amaloota gargaartoo kaa'uudhaan Fooyyessi cuqaasi,gargaarticha kaawwachuuf

 5. TOLECuqaasi

Gargaartoowwanii fi Iftooma fayyadamuu

Amaloota Gargaartoowwanii akka barbaachisummaa isaaniiti sirressuu ni dandeessa;akkasumas iftooma wanta fakaafamuu hanuuttee fualiin

Gargaartoo wanta fakaafamee akka barbaachisummaa isaatti Sirressuuf:

 1. Wanta fakaafamu gargaartoo fooyyeessu barbaadde waliin fili.

 2. Bal'ina-Dhangii fi Caancala Filadhutti GargaartoowwanCuqaasi.

 3. Fedhii keetif akka tolutti gatii gargartoodhaaf akka barbaachisummaa isaanitti sirreesuunTOLEcuqaasi.

Sajoo Qaxxee

Iftooma wantoota akka barbaachisaansuun ummaa isaatti sirreesuf wanticha filachuunBal'ina-Dhangifiladhu, itti aansuun caancalaIftoomaCuqaasi


Please support us!