wantoota walitti makuu fi Bocawwan kaasuu wantoota walitti makuu fi Bocawwan kaasuu

wantoonni walmakani kaafaman bifa gurmaa'ina qabu,wantoota dhuunfa garee atti gulaaluuf hingalchine.

Sajoo Yaaddannoo

wantoota G-2 qofa walitti makuu dandeessa.


Wantoota G-2 lamaa makuuf:

  1. Wantoota G-2 walitti makuuf Wantoota lamaa ykn isaa ol filadhu.

  2. Choose Shape - Combine.

Akka gareewwaniiosoo hin ta'in ,wantoota waliin makame kan fudhatuqabeenya duubaa dura tarreeffama wanta gara gadiiti wantooni walitti maaman adda baasuun ni dandeessa garuu,qabeenyi wantoota jalqaba isaa ni gadhisa.

Wantoota yeroo walin masktu,iddoo wantoonni walirra bu'amanitti boolli'ini mul'ata.

Wantoota walitti makaman ibsuu

Ibsa keessatti,wantoonnni hin makamne gara bitaa fi wantootanni makamanimmoo gara mirgaatti argamu.

Bocawwan Ijaaruu

Bocawwan ijaaruu ni dandeessa hojiirra oolchuun waliin - Maki ,Hir'isi fi Walqaxxamursiisi ajaja gara lamaa ykn iusisaa oilitti.

Sajoo Yaaddannoo

Ajajoonni boca kan hojjetu wantoota G-2irratti qofa


Bocawwan ijaaraman qaeenyaa wantoota tartiiba tarreeffaman gadi filadhaa.

Bocicha ijaaruuf:

  1. Wantoota G-2 walitti makuuf Wantoota lamaa ykn isaa ol filadhu.

  2. Choose Shape and one of the following:

Ajaajawwan Roga bocaa

Ibsa calaqqee armaan gadii keessatti wantoonni xabbooo gara bitaa yoo ta'an bocawwan fooyya'an mirgaa ta'a.

Bocawwan - Walin makuu

Ibsa calaqqee bocawwan waliin makuuf

Bal'ina wantoota filatamani tarreeffama duraa duuba wanta miljaatti ida'i.

Bocawwan - Hir'isuu

Ibsa calaqqee bocawwan hir'isuudhaaf

Bal'ina wantoota filatamani tarreeffama duraa duuba wantichaa hir'isi.

Bocawwan - Gidduutti Kutuu

Ibsa calaqqee bocawwan gidduutti kutamuuf

Wallirra qunnqmuun bal'ina wantoota filatamani boca haaraa uuma.

Bal'inni ala walirra qunameni haqama.

Please support us!