Wantoota Gurmeessuu, Hiriirsuu fi Raabsuu

Wantoota Gurmeessuu

Tokkoon tokkoo want galmee keessa olkeesse milkaa'inaan wanta dura irrattii tarree galeera tuulameera.Wanticha filatame tarreeffame duraa dubaanirra deeebitee gurmeesuuf akka itti anutti jalqabi.

 1. Wanticha iddoo isaa jijjiiruu barbaadde cuqaasi.

 2. Choose Shape - Arrange to bring up the context menu and choose one of the arrange options:

  Bara Fuulduratti Geessi ammoo wantich gubbaa wantoota biroo hundarragubachiisa

  Fuulduratti Tarkaanfachiisuu ammoo durse iddoo wantoota tarreeffam kaa'a.

  Duubatti ErgaWanticha kan olka'u duuba kuufama wantootati

  Duubatti Erguu wanticha duuba wantoota biroo hundaa kaa'a

  wantoota Duubaa ammoo wanticha duuba ta'anta biroo huunda olkaa'a

Wanticha Wanta Biroo Duubatti Gurmeessi

 1. Wanticha iddoo isaa jijjiiruu barbaadde cuqaasi.

 2. Choose Shape - Arrange to open the context menu and choose Behind Object. The mouse pointer changes to a hand.

 3. Wanticha filame bakka barbaadde duuba wanticha Cuqaasi.

Duraa Duuba tarreeffame Wantoota Lama Wal-dabarsuu

 1. Wantoota Lamaan Filachuuf cuqaasa jijjiiraa taasisi.

 2. Choose Shape - Arrange to open the context menu and choose Reverse.

Wantoota Hiriirsuu

Hiriirsuuwantoota walitti dhufeenya waliinii ykn fuulaa hiriirsuufgargaara.

 1. Chaarratti hiriirsitu filadhu ykn wantoota hedduu walitti dhufeenya qaban hiriirsuuf fili.

 2. Choose Shape - Align Objects and select one of the alignment options.

Wantoota Raabsuu

If you select three or more objects in Draw, you can also use the Distribute selection command to distribute the vertical and horizontal spacing evenly between the objects.

 1. Wantoota sadii fi isaa raabsamuuf ta'an fili.

 2. Choose Shape - Distribution.

 3. Filannoo facaatii dalgee fi gadee filiitiiTOLECuqaasi.

Wantoonni filataman xiyya dalgee fi gadee irratti qixa sirriitiin faca'aniiru.Wantoonni lamaangara alaa akka qabxii wabiitti kan fayyadanii fi yoo ajajaniFacaatiihojjiirra oole hin socha'u.

Please support us!