Data sources in LibreOffice

Selecting the Address Book

LibreOffice keessatti maddawwan deetaa adda addaa galmeessuu ni dandeessa. Kanaaf qabiyyeewwan dirreewwan deetaa dirreewwanii fi to'annoowwan hedduu tiin itti faayadamuuf siif jiru. Yaadannoon teessoo sirna kee madda deetaa akkanaa ti.

Qajoojilee fi masakootniLibreOfficeqabiyyeewwan yaadannoo teessoof dirreewwan fayyadamu. Yommuu kakaasaman, dirreewwan dimshaashaa qajoojiilee keessaa ofumaan dirreewwan burqicha deetaa yaadannoo teessoo kee irraatiin bakka buufamu.

To select the address book that you want to use, choose Tools - Address Book Source.

Opening a Data Source

Please support us!