Taattoota LibreOffice keessaa fayyamamuu

External video

Please accept this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube Privacy Policy

LibreOffice lets you present data graphically in a chart, so that you can visually compare data series and view trends in the data. You can insert charts into spreadsheets, text documents, drawings, and presentations.

Deetaa Taattoo

Taattootni deetaa armaan gadii irratti hundaa'uu nidanda'u:

 1. Hangiiwwan man'ee Calc irraa gatiiwwan wardii

 2. Gabatee Barreessaa tokko irraa gati man'ee

 3. Gatiiwwan Qaaqa Gabatee Deetaa Taattoo keessa kan ati galchite(Taattoowwan kana ,barreessaa,fakkasaa, yookiin maxxansuuf , keessatti uumuu ni dandeessa,Calc gochuufiis jalteessitee maxxansuu ni dandeessa)

Taattoo tokko saaguuf

Taattoowwan saagu

Akaakuu Taattoo Filachuu

Taattoo tokko gulaaluuf

 1. Amalawwan wantaa taattoo gulaaluuf taattoo cuqaasi:

  Hammamtaa fi qubannoo fuula ammaa irraa.

  Hiriira, maraa barruu, handaaraa isa alaa, fi kanaaf kan kana fakkatan.

 2. Haltaa gulaalii taattoochaa galchuuf, taattoo tokko irra lama-cuqaasi:

  Gatiiwwan deetaa taattoo (taattoowwan deetaa mataa saantiin).

  Akaakuu taattoo, matadureewwan, bifgarduubee, tarsaa, kanaaf kan kana fakkatan.

 3. Haltaa gulaalii taattoo keessaa, miseensa taattoo tokko lama-cuqaasi:

  Safaraa, akkaakuu, halluu fi kanaaf kan kana fakkatan gulaaluuf, siiqqee irra lama-cuqaasi.

  Double-click a data point to select and edit the data series to which the data point belongs.

  Walfaannee deetaa filatame waliin, amalawwan qabxii deetaa tokkoo gulaaluuf, qabxii deetaa isa baqqee irra lama-cuqaasi (fakkeenyaaf, kabala baaqqee, taattoo kabala tokko keessaa).

  Double-click the legend to select and edit the legend. Click, then double-click a symbol in the selected legend to edit the associated data series.

  Amalawwan gulaaluuf, miseensa taattoo kabiroo feetu irra lama-cuqaasi, yookin miseensicha cuqaasitii bafata Dhangi'i bani.

 4. Haltaa gulaalii ammaa dhiisuuf, ala taattoochaa cuqaasi.

Sajoo Qaxxee

Qulquuliinaan taattoo tokko maxxansuuf, taattoocha gara faayilii PDF itti alerguun faayilii sana maxxansuu nidandeessa.


In chart edit mode, you see the Formatting Bar for charts near the upper border of the document. The Drawing Bar for charts appears near the lower border of the document. The Drawing Bar shows a subset of the icons from the Drawing toolbar of Draw and Impress.

Baafata halqaraa banuuf maalimaa taattoo mirga cuqaasuu dandeessa. Maalimaa filatame dhangeessuuf baafatni halqaraa ajajoota hedduu kenna.

Matadureewwan Taattoo Gulaaluu

siiqqota taattoo gulaaluu

Waayoota Taattoo Gulaaluu

Makalluu Kabala Taattootti Ida'i

Ilaala 3D

Help about the Help

The Help references the default settings of the program on a system that is set to defaults. Descriptions of colors, mouse actions, or other configurable items can be different for your program and system.

Please support us!