Taattoo Masaka - Hangii Deetaa

Fuula Taattoo-Masaka kana irratti madda qeenxee hangii deetaa filuu ni dandeessa. Hangiin kun hangii man`eewwan reektaangulaarawaa tokkoo ol irraa ijaaramuu ni danda`a.

Sajoo Qaxxee

Yoo hammanga deetaa iirratti too`anna caalu barbaade fuula Taattoo Masaka - Deetaa Walfaannee gargaarami.


Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Double-click a chart, then choose Format - Data Ranges


Qaaqan kun taattoolee gabatee calc ykn Writer irratti hundaa`anniif qofa argama.

Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Hangii deetaa ifteessuuf

 1. Hangii deetaa fili. Kanneen armaan gadii keessaa tokko hojjedhu.

  Sanduuqa barruu keessa hangii deetaa saagi.

  Calc keessatti, fakkeenyi hammanga deetaa "$Sheet1.$B$3:$B$14" ta`a. hubachiisa wardii keessatti hammangaan deetaa tarii naannoo tkkoo ol irraa ijaaramuu ni danda`a, fakkeenyaaf "$Sheet1.A1:A5;$Sheet1.D1:D5" hammangaan deetaa dabalataan gataa`aa dha. Writer keessatti, fakkeenyi hammangaa deetaa "Table1.A1:E4" ni ta`a.

  Qaaqa Calc keessatti gadeessuuf, hammanga deetaa fili cuuqaasi, itti aansuudhaan hammangaa deetaa filuuf harkisi.

  Yoo hammanga deetaa bal`insoota man`ee hedduu tokko tokkoo isaaniitti kan hin aanne barbaade, hangii jalqabaa saagi, achii dhuma sanduuqa barruu irratti hujeekan tuq lameedabali, itti aansuudhaan hammangalee biraa saagi. Akka daanggessaatti gidduu hammangaleetti tuq lamee gargaarami.

 2. Deetaa walfaanneef terreewwan ykn tarjaalee keessaa filannoo tokko cuuqaasi.

 3. Hammangaan deetaa akka moggaasa terree duraa ykn tarjaa duraa ykn lamanuu keessatti qabu mirkaneessi.

Durargii keessatti taattoon dhumaa maal akka fakkaatu ilaaluun ni danda`ama.

Please support us!