Hoomacha gosa taattoo

Akaakuu taattoo fuula duraa Taattoo Masaka irraa filuu ni dandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Hoomacha

Taattoon homachaa walitti dhufeenya jijjiramoota sadii agarsiisa. Qubachiisa siiqqee-X fi siiqqee-Y jijjiiramoota lamaan fayyadama, jijjiiramaan sadaffaa akka hammamtaa firoomaa hoomichaawwan tokko tokkootti agarsiifama.

Taattoo homachaaf qaaqni adeemsa deetaa galfata hamamtaa hoomachaaf hangii deetaa qindeessuu qaba.

Please support us!