Tarsaa

Tarsaa qaaqaa banuun amala tarsaa qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Grid - X, Y, Z Axis Major Grid/ X, Y, Z Minor Grid/ All Axis Grids (Charts)


Sarara

Dirqaalalee dhangeessuu sarara filatameef ykn sarara kaasuu barbaaddef qindeessi. Dabalataanis xiyya irraantoo sararaatti dabaluu ykn mallatoolee taattoo jijjiiruu dandeessa.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!