qubachiisuu

Qubachiisa siiqqeewwanii to'ata.

Ajaja kana bira gahuuf...

Caancala Dhangii - Siiqqee - Siqqee X - Qubachiisuu filadhu (taattoowwan)


sarara siiqqee

Bakka itti siiqqee biroo qaxxaamuru filadhu: jalqabarratti, dhumarratti, gatii ifteessamerratti, ykn akaakuurratti.

Position Axis

On tick marks

Specifies that the axis is positioned on the first/last tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at the value axis.

Between tick marks

Specifies that the axis is positioned between the tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at a distance from the value axis.

Asxaawwan

Asxaawwan qubachiisi

Iddootti asxaawwan qubachiiftu filadhu: siiqqee bira, siiqqee bira (moggaa biraan), jalqaba alatti, ykn dhuma alatti.

Mallattoowwan giddu'u

Buraalaa:

Yoo mallattoon gara keessa yookan gara alaa siillooti argamuu ibsa. Lachanuu walitti makuun ni danda'ama: Isaan booda mallattoo gara lamaanuttu argita.

Keessoo

Mallattoon gara keessa siillootti argamuu ibsa.

Ala

Mallattoon gara moggaa ala siillootti argamuu ibsa.

Muraalaa:

Bal'inni kun bakka duwwaa mallattoo siilloo gidduu jiru qindeessuuf gargaara. Dirreewwan lachuu kakaaasuun ni danda'ama. Kun kaasa sararaa gara alaatii gara keessatti mallatteefamuu mul'isa.

Keessoo

Mallattoo gadaantoo orofaa siilloo moggaa gara keessaatti olka'amu ibsa.

Ala

Mallattoo gadaantoo orofaa siilloo moggaa gara alaatiin olka'amu ibsa.

Mallattoowwan qubachiisi

Mallattoowwan bakka qubachiisuu barbaaddu filadhu: asxaawwan irratti, siiqqeewwan irratti, ykn siiqqeewwanii fi asxaawwan irratti.

Please support us!