Siilloo

Kun amala jiru gulaaluuf baafata xiqqaa bana.

Caancalli qaaqaa keessa jiru gosa taattoo filamee irratti hunda'a.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Axis (Charts)


Siilloo X

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Siilloo Y

Siilloo Y qaaqaa banaamala siilloo Y jijjiiruuf.

Siilloo X lammaffaa

Amala siilloo X lammaffaa gulaaluuf qaaqa bana filadhu Suuqaa-siiqqota fi siilloo X. filadhu

Siilloo Y lammaffaa

Amala siilloo Y lammaffaa gulaaluuf qaaqa bana. Siilloo Y lammaffaa suuquuf Suuqaa-Siiqqota filadhutii Siilloo Y filadhu.

Siilloo Z

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Siiqqota hunda

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Please support us!