Hiriira

Hiriira siiqqotayookan waammee mataduree foyyessi.

Waammee hundaaf filannoon asitti tarrefaman tokko tokko hin argamu. Fakkeenyaaf, waammee wanta filannoo garagaraatiif 2D fi 3D tu jira.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Axis (Charts)


Maxxaniitee ilaalchisi

Maxxaniitee siilloo agarsiisuuf ykn dhoksuuf kan ibsu

AxesTitle On/Off sajoo jedhamu irra Dhangii kabala jijjiirraa maxxaniitee siqqotaa banuu yookan cufuu.

Sajoo

Ibsoota Siiqqee Mul'isi/Dhoksi

Barruu marsuu

Kallattii qabiyyee barruu man'ee qindeessi. Kallattii barbaachise moggaasuuf qabduu ABCD cuqaasi.

Golollee ABCD

Golollee irra iddoo barbadde cuqaasuun barruu qaabachiisa jijjiiramaa qindeessi. Qubeewwan "ABCD" qabduu irratti halata haaraan walgita.

Qabduu ABCD

Qaabachiisa barruu sarjaa qabiyyee man'eetiif moggaasi.

Sajoo Yaaddannoo

Yoo qabiyyee sarjaa siilloo-X qindeessite, barruun sarara siilloo-X tiin kutamuu danda'a.


Diigrii

Qaabachiisa kofaa harkaan galchuu eeyyama.

Yaa'insa barruu

Yaa'insa barruu qabduu deetaa murteessi.

Walirra

Barruun man'ee keessaa man'ee biraa waliin walirra ta'uu ibsa. Kun kan fayyadu keessatuu yoo hanqinni iddii jiraate. Filannoon kun mataduree kallattii adda addaa waliin hin fayyadu.

Qurxiinsa

Qurxii barruu eeyyama.

Filannoon kanaa gadii tattoo gosa hundaaf hin jiraatu:

Ammartii

Filannoon kabala kana irra jiru taattoo 2D dhaaf jiraata,Dhangii-siilloo siilloo-Y yookan siilloo-X ti. Bal'ina kana irraatti siilloo X yookan Y lakkofsaan mixxaanuuf hiriira qindeessuu dandeessa.

Daltuuli

Lakkoofsa siilloo irratti moggaa moggaadhaan qindeessi.

Siqqeerra hiriirsi mangoo gara jalaa

Siqqeera siilloo lakkofsaa , lakkoofsi guutuun irra xiqqaa lakkoofsa qaraati.

Siiqqee guutuu

Siqqeera siilloo lakkofsaa , lakkoofsi qaraa irra xiqqaa lakkoofsa guututi.

Ofumaa

Ofumaan lakkofsa siilloo irratti qindeessa.

Sajoo Yaaddannoo

Waammee agarsiisuu irratti yoo hamamtaan taattoo keetii bay'ee xiqqaa ta'e rakkoon uumamuu danda'a. Mul'annoo guddisuun yookan hamamtaa bocquu hir'isuun rakkoo kana hanbisuu dandeessa.


Qixa Barruu

Keewwata teessuma barruu xaxaa fayyadamuuf qixa barruu ifteessi (CTL). Amalli kun kan jiraatu yoo deeggarsi teessuma barruu xaxaa kakaafame.

Please support us!