Hiriira

Mataduree hiriira taattoo fooyyessa.

Waammee gosa hundaaf filannoon tokko tokko hin argamu. Fakkeenyaaf, waammee wanta filannoo garagaraatiif 2D fi 3D tu jira.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Title (Charts)


Barruu marsuu

Kallattii qabiyyee barruu man'ee qindeessi. Kallattii barbaachise moggaasuuf qabduu ABCD cuqaasi.

Golollee ABCD

Golollee irra iddoo barbadde cuqaasuun barruu qaabachiisa jijjiiramaa qindeessi. Qubeewwan "ABCD" qabduu irratti halata haaraan walgita.

Qabduu ABCD

Qaabachiisa barruu sarjaa qabiyyee man'eetiif moggaasi.

Sajoo Yaaddannoo

Yoo qabiyyee sarjaa siilloo-X qindeessite, barruun sarara siilloo-X tiin kutamuu danda'a.


Diigrii

Qaabachiisa kofaa harkaan galchuu eeyyama.

Sajoo Yaaddannoo

Hubachiisa: yoo hamamtaa taattoon kee xiqqaa ta'e rakkoon waammee agarsiistuu irratti mul'achuu danda'a.Rakkoo kan hamamtaa bocquu hir'isuun yookan mul'annoo guddisuun balleessuu ni dandeessa.


Please support us!