Walfaannee Deetaa

Amala walfaanee deetaa filamee jijjiiruuf kana fayyadami. Qaaqni kun kan mul'atu walfaanneen deetaa yoo filame Dhangii - Filannoo Dhangii yommu filatamu. Baafanni tokko tokko galfata taatoo 2D yookan 3D dhaan qofa argama.

note

Jijjiiramni uumame kamiyyuu qaphxii deetaa tokkoo qofa miidha. Fakkeenyaaf, yoo halluu jijjiirte maalimni hundi kan deetaa walfaannee keessaa halluu jijjiira.


Ajaja kana bira gahuuf...

Qaaqa Dhangii - Filannoo Dhangii - Walfaannee Deetaa (Taattoota) fili


Sarara

Dirqaalalee dhangeessuu sarara filatameef ykn sarara kaasuu barbaaddef qindeessi. Dabalataanis xiyya irraantoo sararaatti dabaluu ykn mallatoolee taattoo jijjiiruu dandeessa.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Iftooma

Dirqalaalee iftoomaa guutuu wanticha filatameetti fayyadamtu qindeessi.

Dhangeessuu fi bocquu fayyamuu barbaaddu ifteessi.

Moggaasa Deetaa

Qaaqa Moggaasa Deetaa kana bani, moggaasa deetaa qindeessufi si dandeessiisa.

Kabala dogongoraa Y

Use the X or Y Error Bars dialog to display error bars for 2D charts.

Dirqala

Qaaqaa kana fayyadamuun hiika dirqala akaakuu taattoo murta'ee ti mul'at. Qabiyyeen qaaqa dirqala akaakuu taattoo wajjiin garra garrumma qaba.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!