Fankishinii kana gahuuf...

Mul'isi - Gabatee Deetaa Taattoo (Taattoota) fili

Kabala dhangii irraa,

Sajoo

Deetaa Taattoo

Choose Insert - Titles (Charts)

Choose Insert - Legend (Charts)

Caancala Dhangii - Waayoo - Qubannoo(Taattoota) fili

Choose Insert - Data Labels (Charts)

Caancala Dhangii - Filannoo Dhangii - Tuqaa Deetaa/Walfaannee Deetaa - Moggaasaalee Deetaa (walfaannee deetaa fi tuqaa deetaatiif) (Taattoota)

Choose Insert - Axes (Charts)

Choose Insert - Grids (Charts)

Kabala dhangii irraa,

Sajoo

Horizontal Grids

Sajoo

Vertical Grids

Choose Insert - X Error Bars, or Insert - Y Error Bars (Charts)

Choose Insert - Trend Line (Charts)

Choose Insert - Special Character (Charts)

Choose Format - Format Selection (Charts)

Qaaqa Dhangii - Filannoo Dhangii - Tuqaa Deetaa (Taattoota) fili

Qaaqa Dhangii - Filannoo Dhangii - Walfaannee Deetaa (Taattoota) fili

Caancala Dhangii - Filannoo Dhangii - Walfaannee Deetaa - Dirqalaalee (Taattoota)fili

Choose Format - Title (Charts)

Qaaqa Dhangii - Filannoo Dhangii - Mataduree (Taattoota) fili

Qaaqa Dhangii - Filannoo Dhangii - Mataduree (Taattoota) fili

Choose Format - Title (Charts)

Choose Format - Axis (Charts)

Choose Format - Legend, or Format - Format Selection - Legend (Charts)

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)

Choose Format - Axis - Y Axis/Secondary Y Axis (Charts)

Caancala Dhangii - Siiqqee - Siiqqee Y - Safaraa (Taattoota) fili

Caancala Dhangii - Siiqqee - Siqqee X - Qubachiisuu filadhu (taattoowwan)

Caancala Dhangii - Siiqqee - Siiqqee Y - Qubachiisuu tab (Charts)

Choose Format - Grid (Charts)

Choose Format - Grid - X, Y, Z Axis Major Grid/ X, Y, Z Minor Grid/ All Axis Grids (Charts)

Qaaqa Dhangii - Gidaara Taattoo - Taattoo(Taattoota) fili

Choose Format - Chart Floor (Charts)

Choose Format - Chart Area (Charts)

Choose Format - Chart Type (Charts)

Kabala dhangii irraa,

Sajoo

Akaakuu Taattoo Gulaali

Choose Format - 3D View (Charts)

Choose Format - Arrangement (Charts)

Open context menu - choose Arrangement (Charts)

Sajoo

Horizontal Grids

Sajoo

Ibsoota Siiqqee Mul'isi/Dhoksi

Sajoo

Vertical Grids

Icon

Insert Chart

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Double-click a chart, then choose Format - Data Ranges

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Smooth in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

Please support us!