Kabala Haalojii

Kabalii Haalojii odeeffanno waa'ee wardii ammaa agarsiisa.

Qubannoo galmee keessa

lakkoofsa ammee wardii fi lakkoofsa guutu wardii keessa jiru agarsiisu.

Akkaataa Fuula Ammee

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Guddisi

Sababa guddisi fuula ammee agarsiisuu ifteessa.

Haalata Saagi

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Haalata Filannoo

Switches between different selection modes.

Fooyya'iinsa Galmee

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Mallattoo Lakqurxaawaa

Dabalataanis Mallattoo Lakqurxaawaa ilaali.

Foormulaa Durtii, Guyyaa/Yeroo, Of eeggannoo Dogongora

Odeeffannoo wa'ee galmee ammale agarsiisu. Duraantoon, ida'uu qabiyyee man'eeti filateemee agarsiisuu.

Please support us!