Kamshaalee

This submenu lists the toolbars that are available in spreadsheets. This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

Kabala Durtii

Kabalichi Durtii fayyadama LibreOffice hundumaa keessatti argama.

Kabala Dhangeessuu

Kabalii Dhangeessaa ajajawwan bu'uuraa warra dhangeessaa hujeekaan fayyadamuudhaaf gargaran of keessaa qabu.

Kabala Fakkaattii

Ajajaawwan akka salphaatti fayyadamtu keessa seenuuf, kabala Meeshaalee fayyadami.

Kabala Foormulaa

Formulaawwan galchuuf kabala kana fayyadami.

Kabala Fakkasaa

Mul'annoo Toorii keessaa, kabalii toorii meeshaalee gulaalii yeroo hedduu itti fayyadamtu of keessaa qaba. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands. Kamshaa isa ajajawwan dabalataa of keessaa qabu banuu, xiyya sajootti aanee jiru cuqaasi.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Kabala Fakkaattii

Kabalii Fakkaattii kan mul'atu yoo fakkaattii wardii keessatti saagdu ykn filtu.

Kabala Amala Wantaa Fakkasaa

Kabalii Amaloota Wantaa Fakkasaa wantawwan warra ati wardi keessaa filateef, ajajawwan dhangeessanii fi hiriirsan of keessaa qabu.

Kabala Barruu Dhangeessuu

The Text Formatting Bar that is displayed when the cursor is in a text object, such as a text box or a drawing object, contains formatting and alignment commands.

Print Preview Bar

The Print Preview bar is displayed when you choose File - Print Preview.

Kabala Haalojii

Kabalii Haalojii odeeffanno waa'ee wardii ammaa agarsiisa.

Saagi

xiyya issa sajooti ane'e jiru banuuf cuqaasi Saagi kamshaa, saxxaatofi addayaa arfii man'ee ammeeti ida'uudha.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Please support us!