Eegali

This menu contains commands to modify and manage a sheet and its elements.

Mul'ina

Insert rows above or below the active cell.

Qabeentoota Haqi

Inserts columns to the left or to the right of the active cell.

Insert Page Break

Ajajni kun akka galmeen ke sirnaan maxxansu sirriitti beekuuf citoota hujeeka tarjaa yookiin tarree saaga.

Man'eewwan haquu

Man'eewwan, tarjaawwan ykn tarreewwan hundumaa haqa. Man'eewwan garjalaa ykn garmirgaa man'eewwan haqamaniin bakkaduwwaa guutu. Hubadhu qaaqeen itti aanu yoo filatame filannoowwan haqaman ni kuufamu akkasumas deebi'anii fe'amu.

Delete Page Break

Gosa cita hujeekaa haquu barbvaaddu filadhu.

Guuti

Man'ee qabeentaadhaan ofumaa guuta

Qabeentota haquu

Man'ee si'aa'aa ykn hammangaa man'ee filatame keessaa qabeentota haqamuu qaban adda baasa. yoo wardiin baay'een filataman ,wardiiwwan filataman hunduu ni miidhamu.

Man'eewwan Haqi

Wardii galmee keessa jiru gara iddoo haaraatti ykn galmee biraatti sochoosa ykn garagalcha.

Wardii

Barruuwwan duraa ajaja Dhoksi dhokatan agarsiisa.

Man'eewwan Haqi

Dhugoomsi edda gaafatameen booda wardii ammee haqa.

Sheet Tab Color

Opens a window where you can assign a color to the sheet tab.

Akka Olkaa'i

D'oh! You found a bug (text/shared/01/06140500.xhp#assignaction not found).

Please support us!