Deetaa

Ajajawwan baafata Deetaa waardii ammaa keessaa deetaa gulaaluuf fayyadan fayyadami. Hangii deetichaa qindeessuu, fooyuu, fi gingilchuu, bu'aa herreeguu, deetaa toorii, kana booda DataPilot banuu nidandeessa.

Sort

Akkaataa ulaagaalee ifteesiteen tarreewwan filaman tartiiba qabsiisi. LibreOffice Ofumaan addabasuun hangiiwwan kuusaa deetaa fila.

Olee Fooyi

Text fields are sorted alphabetically, numerical fields are sorted by number.

Gadee Fooyi

Text fields are sorted alphabetically, number fields are sorted by number.

AutoFilter

Ofumaan hammangaa man'ee filatamanii gingilcha,itti aansuun sanduqawwan tarree tar-tokkee iddoo wantoota agasiisuu barbaaddee itti filachu dandeessuu uuma.

More Filters

deetaa kee gingilchuuf ajajawwan agarsiisa.

Define Range

Man'eewwan wardii keessatti filattee irratti hundaa'un hangii kuusaa deetaa hiika.

Select Range

Hangii kuusaa deetaa isaa Deetaa - Hangii hiiki. jelatti hiikame fila.

Hangii Haroomsi

Updates a data range that was inserted from an external database. The data in the sheet is updated to match the data in the external database.

Gabatee Duraanaa

Gabateen qinxaa goolabaa guddaa deetaa kenna.Goolaba deetaa adda addaa ilaaluuf gabatee qinxaa kee sissireessuu dandeessa.

Calculate

Commands to calculate formula cells.

Validity

Man'ee ykn dhangii man'ee filameef deetaa gitaa'aa ta'ee hiiki.

Subtotals

Tarjaawwan filateef hundamtaa xiqqaahundamtaa xiqqaa herreega.Hammangaa moggafame keessatti LibreOfficen hundamtaa xiqqaa fii dabaltoo dunneetii ofumaan herreeguuf fankishinii SUM jedhamutti fayyadama.Akkasumas fankishinoota biraa shallaggif fayyadamuu ni dandeessa.LibreOffice n yommuu qareen naannawa kuusaa deetaa qindeessa irraa agarsiiftu LibreOffice n ofumaan addada isaan baasa.

Form

Data Entry Form is a tool to make table data entry easy in spreadsheets. With the Data Entry Form, you can enter, edit and delete records (or rows) of data and avoid horizontal scrolling when the table has many columns or when some columns are very wide.

Streams

Create live data streams for spreadsheets.

XML Source

Import XML data in a spreadsheet.

Multiple Operations

Formulaa wal fakkaataa man'eewwan garagaraaif fayyadama, garuu ulaagaa gatiiwwan garagaraatin.

Barru gara Tarjaawwanitti

Opens the Text to Columns dialog, where you enter settings to expand the contents of selected cells to multiple cells.

Consolidate

Deetaa hangiiwwan man'ee qofagaloo tokko ykn tokkoo oli makuun, fankishinii ifteessitetti fayyadamuun hammangaa haaraa shallaga.

Garee fi Toorii

Cuqaasii tokkoon gareewwan babal'isuu fi qoncoorsuuf tooroo deetaa fi tarreewwan gurmeessi fi tarjaawwan walittii uumuu ni dandeessa.

Statistics

Use the data statistics in Calc to perform complex data analysis

Please support us!