Meeshaalee

The Tools menu contains commands to check spelling, to trace sheet references, to find mistakes and to define scenarios.

Akkasuumas, maakroowwan uumtee ramaduu, akkasuuma argii fi miira kamshaalee, bafatawwanii, gabatee cuqoo qindeessuu, akkasuumas fayyadamtoota LibreOffice tiif dirqalawwan durtii qindeessuu nidandeessa.

Spelling

Qubeeffannoo hojeekaan mirkaneessa.

Afaan

Baafata xiqqaa bakka ajajawwan afaan murta'aatti filuu dndeessu bana.

OfiinSirreessaa Dirqaleewwanii

Dirqaalee ofumaan barruu akka barreesitu bakka buusuu qindeessa.

ImageMap

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Barbaaddaa Galtee

Bakka itti qixaattoon jijjiramoota waliin itti furu dandeessu qaaqa bana.

Furaa

Opens the Solver dialog. A solver allows you to solve mathematical problems with multiple unknown variables and a set of constraints on the variables by goal-seeking methods.

Argama

Ajajnii kun Argama Wardii kakaasa. Argama kanan, hirkattoota man'ee formulaa ammaa irraa man'eewwan wardii sakkatta'u dandeessa.

Mul'ina

Defines a scenario for the selected sheet area.

Galmee Eeguu

The Protect Sheet or Protect Spreadsheet Structure commands prevent changes from being made to cells in the sheets or to sheets in a document. As an option, you can define a password. If a password is defined, removal of the protection is only possible if the user enters the correct password.

Maakroota

Maakroo akka galmeessitu yookin gurmere ssituuf gulaaltuu si'i gargaara

Taliiga Dheertoo

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Ijaarsa Gingilchaa XML

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Maamileessi

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Dirqaalaalee

Ajajni kun gongee dhaamsaa sagantaa tuujjee maamileeffameetiif bana.

Please support us!