Dhangii

The Format menu contains commands for formatting selected cells, objects, and cell contents in your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Dhangeessuu Durtii

Removes direct formatting from the selection.

Man'eewwan

Dirqalaalee dhangeessuu adda addaa akka ifteessitu fi man'eewwan filamanitti amaloota akka fayyadamtuuf si heeyyama.

Tarree

Dheerina tarree qindeessa akkasumas tarrewwan filtaman dhoksa ykn agarsiisa.

Tarjaa

Dagaleen tarjaa fi dhokataan ykn tarjaa filame kan mul'suu qindeesa.

Wardii

Maqaa wardii qindeessun fi wardiiwwan filaman dhoksa ykn mul'isa.

Merge and Center Cells

Combines the selected cells into a single cell or splits merged cells. Aligns cell content centered.

Fuula

Qaaqa mul'ina fuulootaa galmee kee keessaa huunda hiiktu bana.

Hangiiwwan Maxxansi

Hangiiwwan maxxansi taliiga. Man'eewwan hangiiwwan maxxansa keeessa jiran qofatu maxxanfama.

Arfii

Bocaquu fi dhangeessuu bocquu arfilee filatamanif jijjiira.

Keewwata

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Of Dhangi'aa

Ajajja kana fayyadamuun ofdhangi iddoo wardii filatamee fayyadama ykn Ofdhangiwwan mata keetii ibsuuf.

Dhangeessuu Otoolaa

Choose Conditional Formatting to define format styles depending on certain conditions.

Korkoddii

wantoota filamaniif dirqalaalee korkoddeessuu qindeessa.

Align Objects

Wantoota filataman wantoota biroo waliin walbira qabuun hiriirsa.

Hiriirfama (Wantoota Barruu)

Filannoo ammeetif dirqaalalee hiriira qindeessi.

Qindeessi

Changes the stacking order of the selected object(s).

Meelchi

Wanticha filatamee dalgata ykn olgata meelcha.

Gurmuu

Gurmuun wantoota filataman akka socho'uu danda'an ykn akka wanta baqqee dhangaye waliin eega.

Saxaatoo

bana baafata xiqqaa amalottaa wantaa filatamee ammaa gullaludhaaf.

To'annaa

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Unka

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Please support us!