Gulaali

Baafatni kun ajajaawwan qabeentoota galmee ammaa keessa jiran gulaaluuf fayyadan qaba.

Gaabbii

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Irradeebii

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Irradeebii

Ajaja dhumaa irradeebi'a. Ajajni kun Barreessaa fi Clc keessa jireessa.

Muri

Filannoo gara gabatee muraatti jalteessuu fi haqa.

Jalteessa

Filannoo gabatee muraatti jalteessa.

Maxxansi

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Mara Fili

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Faayiloota

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

Jijjiira

Ajajawwan jijjiramuun faanaa jireessa faayilii kee keessaa tarreessa.

Compare Document

Galmee, ammee filatu waliin walmadaalchisi. Qabeentooni galmee filatamanii akka haanqiinsaatti qaaqa banu keessa filatamaniiru. Yoo barbaadee qabeentoota faayilii filatamanii galmee amee keessaa galfatoota mijaawaa filuudhaan Dhiisii cuqaasi, ittaansuudhaan Saagi cuuqasuun Saaguu ni dandeessa.

Galmee Makiinsaa

Jijjiiramoonni garagalchawwan galmee walfakaataa kan galmee xabboo keessaa alaalga. Jijjiiramoonni milijaleewwan matadureewwan goodayaawwani fi dirreewwan irattitasifaman gatamaniiru. Jijjiiramoonni walfakaatan ofumaan makamani

Geessitoota

You can change or break each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

Bani

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

Edit Mode

Use the Edit Mode option to activate the edit mode.

Please support us!