Baafatoota

Ajajaawwan baafataa armaan gadii wardiidhaaf jiraatu.

Sajoo Yaaddannoo

Foddaan galmee of keessatti qabate ati irratti hojjechuu barbaaddu akka ajajoota baafataa fayyadamuuf filatamuu qaba. Haaluma walfakkatuun, ajajoota baafataa wanta waliin firooman fayyadamuuf wanta galmee keessaa filachuu qabda.


Sajoo Ofegannoo

Baafatawwan rifachisaa halqalaati. Kana jechuun maalimootni baafataa kun hojii amma hojjetamaa jiruuf faayidaa qabeessa ta'anii jiraatu. Yoo qareen barruu keessatti iddeeffame, maalimootni baafataa barruu gulaaluuf fayyadan hundi ni jiraatu. Yoo galmee keessaa saxaatoo filatteetta ta'e, maalimoota baafataa saxaatoo gulaaluuf fayyadan hunda agarta.


Faayilii

Ajajaawwan kun galmee ammaaf, galmee haaraa tokko banuuf, ykn cufuudhaaf fayyadu.

Gulaali

Baafatni kun ajajaawwan qabeentoota galmee ammaa keessa jiran gulaaluuf fayyadan qaba.

Mul'isi

Baafatni kun ajajaawwan to'annaa agarsiisa agartiirraa galmeedhaaf fayyadan qaba.

Saagi

The Insert menu contains commands for inserting new elements, such as images, text boxes, object, media, cell names and much more into the current sheet.

Dhangii

The Format menu contains commands for formatting selected cells, objects, and cell contents in your document.

Eegali

This menu contains commands to modify and manage a sheet and its elements.

Deetaa

Ajajawwan baafata Deetaa waardii ammaa keessaa deetaa gulaaluuf fayyadan fayyadami. Hangii deetichaa qindeessuu, fooyuu, fi gingilchuu, bu'aa herreeguu, deetaa toorii, kana booda DataPilot banuu nidandeessa.

Meeshaalee

The Tools menu contains commands to check spelling, to trace sheet references, to find mistakes and to define scenarios.

Foddaa

Ajajaawwan foddaalee galmee too'achuu fi agarsiisuuf fayyadan of keessaa qaba.

Gargaarsa

Bafatii Garagarsichaa, kaasuu fi sirna Gargaarsaa LibreOffice too'achu siif hayyama.

Please support us!