Irrarfii / Jalarfii Barruu

  1. Maadhee keessaa, arfii irrarfii ykn jalarfii keessa kaa'uu barbaadde filadhu.

    Yoo, fakkeenyaaf, H20 jalarfii 2 wajjin barreessuu barbaadde, maadhee keessaa 2 filadhu(sarara naqaa keessaa miti).

  2. Arfii filatameef baafata haallee baniitii Arfii filadhu. Qaaqa Arfii argita.

  3. Caancala Qubannoo Bocquu cuqaasi.

  4. Dirqaala Jalarfii filadhuutii TOLE cuqaasi.

Please support us!