Applying Advanced Filters

  1. Irraantota sarjaa hammangaawwan wardii gara bal'ina duwwaa wardiitti garagalchi, achiin ulaagaa gingilchaaf tarree jala irraantota keessatti galchi. Deetaan dalga qindaa'an tarree keessatti yaayaa FI wajjin hoggayyuu walitti hidhamu, deetaan irraan gadee sarjaa keessatti hoggayyuu yaayaa YKN wajjin hoggayyuu walitti hidhamu.

  2. Once you have created a filter matrix, select the sheet ranges to be filtered. Open the Advanced Filter dialog by choosing Data - More Filters - Advanced Filter, and define the filter conditions.

  3. Then click OK, and you will see that only the rows from the original sheet whose contents have met the search criteria are still visible. All other rows are temporarily hidden and can be made to reappear with the Format - Rows - Show command.

Example

Wardii tarreewwan baay'ee qabate fe'adhu. Galmee Turnover fayyadamaa jirra, garuu galmee biraa kamiyyuu salphaatti fayyadamuu dandeessa. Galmeen teessuma armaan gadii qaba:

A

B

C

D

E

1

Ji'a

Durtii

Daldala

Luxury

Guutarta

2

Amajjii

125600

200500

240000

170000

3

Guraandhala

160000

180300

362000

220000

4

Bitootessa

170000

kkf


Tarree 1 irraantota tarree wajjin(maqaalee dirree), gara tarree 20,fakkeenyaaf garagalchi. Haalleen gingilchaa kan tarreewan 21,22, fi kkf tti geessan ykn keessaa galchi.

A

B

C

D

E

20

Ji'a

Durtii

Daldala

Luxury

Guutarta

21

Amajjii

22

<160000


Specify that only rows which either have the value January in the Month cells OR a value of under 160000 in the Standard cells will be displayed.

Choose Data - More Filters - Advanced Filter, and then select the range A20:E22. After you click OK, only the filtered rows will be displayed. The other rows will be hidden from view.

Please support us!