Hojjaa Tarree ykn Dalga Sarjaa jijjiiruu

Hojjaa tarreewwanii hantuuteen ykn karaa qaaqaan jijjiiruu dandeessa.

Sajoo Yaaddannoo

Kan asitti tarreewwanii fi hojjaa tarreetiif ibsame haaluma kanaan sarjaalee fi dalga sarjaatiif ni raawwata.


Hojjaa tarree ykn dalga sarjaa jijjiiruuf hantuutee fayyadamuu

Hojjaa tarree ykn dalga sarjaa jijjiiruuf qaaqa fayyadamuu

  1. Akka xiyyeeffannoo argattuuf tarree cuqaasi.

  2. Baafata haallee irraantoo gara harka bitaa jiru irraa kaachisi.

    Ajajoota Hojjaa fi Hojjaa tarree giddugaleessa argita. Isaan keessaa tokko filachuun qaaqa bana.

Please support us!