Waa'ee wardii maxxansuu

Yeroo wardii maxxansitu waa'ee maxxansamuu filachuu dandeessa:

Waa'ee filachuuf akka armaan gadiitti itti fufi:

  1. Wardii maxxansuu barbaaddu filadhu.

  2. Choose Format - Page Style.

    Ajajni yoo wardiin dhorki barreessuu banaa ta'uun yoo banamee ture hin mul'atu.Haala kanaan,sajoo Faayilii gulaali kabala Durtiiirraa cuqaasi.

  3. Caancala Wardii filadhu.Bal'ina Maxxansi keessatti waa'ee maxxansitu mallatttoo itti gochiitii TOLE cuqaasi.

  4. Galmee maxxansi

Please support us!