Wardiilee Baay'ee Raawwachuu

Wardiilee Baay'ee Filachuu

The sheet tab of the current sheet is always visible in white in front of the other sheet tabs. The other sheet tabs are gray when they are not selected. By clicking other sheet tabs while pressing you can select multiple sheets.

Wardiilee baay'ee gabatee cuqoon filachuuf Shift++Page Up ykn Page Down fayyadamuu dandeessa.

Filannoo Gaabbuu

To undo the selection of a sheet, click its sheet tab again while pressing the key. The sheet that is currently visible cannot be removed from the selection.

Wardiilee Baay'ee Irraa Shallaguu

Wardii hammangaa kan jalqabaa fi dhumaa ifteessuudhaan hammangaa wardiilee foormulaa keessaa wabeeffachuu dandeessa, fakkeenyaaf, =IDA'I(Wardii1.A1:Wardii3.A1) man'eelee A1 Wardii1 hanga Wardii3 hunda ida'a.

Please support us!