Maadheelee Danuu Filachuu

Hammangaa rogafree filadhu

Qabduu hantuutee cuqaasuudhaan, xiyyoo tokko irraa gara xiyyoo faallaa hammangaa isa shaffaxaatti harkisi.

Maadhee baaqqee mallatteessi

Kan armaan gadii keessaa tokko dalagi:

Man'eelee faca'an garaagaraa filadhu.

Kan armaan gadii keessaa tokko dalagi:

Haalata mallatteessuu dabarsi

Kabala haalataa irratti, gara haalata mallatteessuu dabarsuuf sanduuqa waayoo STD / EXT / ADD qabu cuqaasi:

Qabiyyeewwan dirree

Bu'aa hantuutee cuqaasuu

STD

Cuqaasni hantuutee maadhee irratti cuqaaste filata. Maadheelee mallattaa'an mara mallattoo irraa nulqa.

EXT

A mouse click marks a rectangular range from the current cell to the cell you clicked. Alternatively, Shift-click a cell.

Dabali

Cuqaasni hantuutee man'ee keessaa gara man'eelee duraan mallattaa'aniitti dabala. Cuqaasni hantuutee man'ee mallattaa'e keessaa man'ee mallattoo irraa mulqa. Karaa biraatiin, man'eelee -cuqaasi.


Please support us!