Qajeelfamoota

Qajeelfamoota LibreOffice Calc fayyadamuu

Waliigala LibreOfficetiif fuula gargaarsaa irratti ajajoota muraalee hunda irratti kan tahu, kan akka foddootaa fi baaffattota, maamila LibreOffice, maddoota deetaa, galmaayaa faayataa fi Harkisuu fi kaa'uu argachuu dandeessa.

Muraalee biroo wajjin gargaarsa yoo barbaadde, muraalee sanaaf sanduuqa makaa naannoo naanna'insaa keessaa wajjin gargaarsaaf bancufi.

Gabateewwanii fi Maadheelee Dhangeessuu

Tarreewwanii fi Sarjaalee akka Irraantotaa Dhaabuu

Lakkoofsota Negaatiivii Shooluu

Maadheelee Dhangii Maallaqaa

Deactivating Automatic Changes

Wardiilee Dhangeessuu

Dhangeessa ufmaa hammanga maadhee filatameetti raawwachuu

Selecting Themes for Sheets

Dhangiiwwan Foormulaadhaan Ramaduu

Dhangeessuu Otoolaa Raawwachuua

Takkaan Dhanguu galmee gaabbuu

Copying to Multiple Sheets

Maadheelee Danuu Filachuu

Merge and Unmerge Cells

Lakkoofsota Deesiimaaliidhaan Dhangeessuu

Dhangiiwwan Lakkoofsaa Fayyadamaan qindaa'an

Lakkoofsa akka Barruutti Dhangeessuu

Barruu Lakkoofsotatti Geeddaruu

Yaadawwan Saaguu fi Gulaaluu

Wardiilee Maqaa jijjiiruu

Hojjaa Tarree ykn Dalga Sarjaa jijjiiruu

Argiiwwan Gabatee Jijjiiruu

Lakkoofsota sissiqanitti fayyadamuu

Maadheele mul'atana qofa garagalchi

Dhangeessa Dhangii Burushiidibduudhaan Galagalchuu

Cita sararaa man'eewwan keessa saaguu

Barruu Naannessuu

Barruu Sarar-baay'ee Barreessuu

Irrarfii / Jalarfii Barruu

Arfiiwwan Addaa Saaguu

Halluu Barruu Jijjiiruu

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Kuusuu Jijjiirraa

Gatiiwwanii fi Foormulaawwan Galchuu

Gatiiwwan Galchuu

Foormulaawwaniin Shallaguu

Foormulaawwan ykn Gatiiwwan Mul'isuu

Foormulaawwan Galchuu

Foormulaawwan Garagalchuu

Wardiilee keessatti shallaguu

Guyyootaa fi yeroodhaan shallaguu

Garaagarummaa yeroo shallaguu

Firaakshinoota Galchuu

Lakkoofsa zeeroowwan dursan galchuu

Wardiilee Baay'ee Raawwachuu

Navigating Through Sheet Tabs

Maadheelee bukkee irratti hundaa'uudhaan deetaa ufmaan guutuu

Tarreewwan Fo'uu Raawwachuu

Gingilchaawwan raawwachuu

Gingilcha ufmaa raawwachuu

Applying Advanced Filters

Maadheele mul'atana qofa garagalchi

Foormulaawwan Tarreentaa Galchuu

Gabateewwan Naannessuu(Transposing)

Dalagaalee Fayyadamaan qindaa'an

Wabiilee Galchuu

Maadheelee moggaasuu

Maqaalee akka teessessuutti beekuu

Maadheelee harkisaa-fi-kaayuun wabeeffachuu

Teessoowwanii fi Wabiilee, Of danda'aa fi Hirkataa

URL wabeeffachuu

wardiilee biraa keessatti wabeeffachuu

Foormulaawwan Tarreentaa Galchuu

Deetaa alaa gabatee keessatti saaguu (GaafataSaaphaphuu)

Hammangaawwan Kuusaa deetaa Gabatee keessaa

Hammangaa Kuusaa deetaa Qindeessuu

Hammangaawwam Maadhee Gingilchuu

Deetaa Foo'uu

Shallaggiiwwan Olaanoo

DataPilot

Gabateewwan DataPilot uumuu

Gabateewwan DataPilot Gulaaluu

Gabateewwan DataPilot Gingilchuu

Ganateewwan DataPilot fooyyessuu

Gabateewwan DataPilot Haquu

Hammangaawwan bahaa DataPilot filachuu

Deetaa Cimsuu

Babrbaacha Kaayyoo Raawwadhu

Dalagaalee baay'ee raawwachuu

Sirrummaa qabiyyeewwan maadhee

Mul'inatti Fayyadamuu

Maxxansuu fi Durargii Fuulaa

Wardii irratti Hangiiwwan Maxxansaa Ibsuu

Waa'ee wardii maxxansuu

Lakkoofsa fuulaa maxxansaaf qindeessuu

Wardiilee Maxxansuu Dhangii Dalgeessaa Keessatti

Tarreewwan ykn sarjaawwan fuula hunda irratti maxxansuu

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Galmeelee Alaaguu fi Alerguu

Faayiloota CSV Alaaguu fi Alerguu

Foormulaadhaan Faayiloota Barruu Alaaguu fi Alerguu

Faayiloota dBASE Alaaguu fi Alerguu

wardiilee HTML keessaa

Sending Documents as Email

Galmeewwan dhangiiwwan birootiin ol kaa'aman banuu

Galmeewwan Dhangiiwwan birootiin Ol kaa'uu

Walmakee

Furtuuwwan Qaxxaamuraa (LibreOffice Gaheenya Calc)

Qabeentoota dhangiiwwan addaan maxxansuu

Galeeloo Hojii Kee Jijjiiruu

maadheelee jijjiirraa irraa dhorkuu

maadheelee dhorkuu dhiisuu

Tarreewwanii fi Sarjaalee akka Irraantotaa Dhaabuu

Yaadawwan Saaguu fi Gulaaluu

Gabateewwan Naannessuu(Transposing)

Dalagaalee Fayyadamaan qindaa'an

Deetaa alaa gabatee keessatti saaguu (GaafataSaaphaphuu)

Baroota 19xx/20xx

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Kamshaa gargaaramuun Akkaataalee Sarara Fayyadamuu

Defining Arrow Styles

Akkaataalee Sarara Hiikuu

Recording a Macro

Please support us!