Furtuuwwan Qaxxaamuraa (LibreOffice Gaheenya Calc)

Tarreewwan furtuuwwan qaxxaamuraa LibreOffice Calc fi LibreOffice dimshaashumatti ilaali.

Sajoo Yaaddannoo

Furtuuleen qaxxaamura tokko tokkoo sirna minjaalee keef ramadame. Furtuuleen sirna minjaaleetiif ramadaman LibreOffice tiif hin argaman. Furtuulee adda addaa LibreOffice Meeshaalee - Maamileesi - Minjaalee, ykn sirna minjaalee keessatiif ramaduuf yaali.


Haalata Filannoo Maadhee

Sajoo

Sanduuqa barruu akan qabduu qaaqa xiqqeessu qabu keessaati, haaalata filannoo maadhee galchuuf F2 tuqi. Lakkoofsa maadheelee feete filadhu, achiin qaaqa agrsiisuuf ammas F2 tuqi.

Haalata filannoo maadhee keessatti, maadheelee filachuuf furtuuwwan naannessaa baramoo fayyadamuu dandeessa.

Toorii To'achuu

Gabatee cuqoo Toorii keessaa fayyadamuu dandeessa:

Waanta Fakkisaa ykn Saxaatoo Filachuu

  1. Kamshaa Fakkisaa banuuf Argi - Kamshaawwan - Fakkisaa filadhu.

  2. F6 dhiibi hanga kamshaan Fakkasaa filatamutti.

  3. Yoo meeshaan filannoo kaka'aa ta'e, +Enter dhiibi. Kun waanta fakkisaa jalqabaa ykn saxaataa wardii keessaa filata.

  4. +F6 dhaan fayyadamtee xiyyeeffannaa galmeef kennuu dandeessa.

    Waanta fakkisaa ykn saxaatoo ittaanu filachuuf Tab akkasumas kan duraa filachuuf Shift+Tab amma fayyadamuu dandeessa.

Please support us!