Lakkoofsa zeeroowwan dursan galchuu

Intiijeroota zeeroon jalqaban galchuuf karaalee adda addaatu jiru:

Yoo dhangii lakkaawwii gara sarjaa lakkoofsota dhangii barruu qabaniitti raawwatte(fakkeenyaaf, barruun "000123" lakkoofsa "123" ta'a), kan armaan gadii hojjedhu:

  1. Sarjaa kan dijiitiiwwan dhangii barruutiin keessatti argaman filadhu. Dhangii man'ee sarjaa sana keessaa akka "Lakkoofsa" kaayi.

  2. Guulaalii - Baarbaadi akkasumaas Bakka Buusi Fili

  3. In the Find box, enter ^[0-9]

  4. In the Replace box, enter &

  5. Check Regular expressions

  6. Check Current selection only

  7. Click Replace All

Please support us!