Wardiilee Dhangeessuu

Barruu Wardii keessaa Dhangeessuu

  1. Barruu dhangeessuu barbaaddu filadhu.

  2. Amaloota barruu barbaachisoo Kabala Dhangeessuu irraa filadhu. Dhangii - Man'eelee irraas filachuu dandeessa. Qaaqni Man'eelee Dhangeessi kan amaloota barruu adda addaa keessaa fuula kabala Bocquu irraa filattu ni mul'ata.

Barruu Wardii keessaa Dhangeessuu

  1. Maadheelee lakkoofsota dhangeessuu barbaaddu qabatan filadhu.

  2. Lakkoofsota dhangii maallaqaa durtiitiin ykn akka parsantiitti dhangeessuuf, sajoolee Kabala Dhangeessuu irraa fayyadami. Dhangiilee birootiif, Dhangii - Man'eelee filadhu. Dhangiiwwan jiran keessaa filachuu dandeessa ykn kan mataa keetii fuula caancala Lakkoofsa irratti qindeessuu dandeessa.

Handaarawwanii fi Duubeewwan Maadheelee fi Fuulotaaf Dhangeesssuu

  1. You can assign a format to any group of cells by first selecting the cells (for multiple selection, hold down the key when clicking), and then activating the Format Cells dialog in Format - Cells. In this dialog, you can select attributes such as shadows and backgrounds.

  2. Amaloota dhangeessuu wardii guutuu irratti raawwachuuf, Dhangii - Fuula filadhu. Irraantotaa fi jalaantota, fakkeenyaaf, fuula maxxansaman mara irratti kan mul'atu, qindeessuu dandeessa.

Sajoo Yaaddannoo

Fakkiin ati Dhangii - Fuula - Duubee dhaan feete fuula maxxansaa ykn durargii keessatti qofa mul'ata. Fakkii duubee argii irratti mul'isuuf, fakkii saxaatoo Saagi - Fakkii - Faayilii Irraa filachuudhaan saagiitii fakkii duubee filachuuf Dhangii - Qindeessi - Gara Duubee. Use the Navigator filachuudhaan fakkii maadheelee duubatti qindeessi.


Please support us!