Copying to Multiple Sheets

LibreOffice Calc keessatti, gatiiwwan, barruu ykn foormulaawwan kan altokkotti gara wardiilee galmee kee keessaa filataman birootti garagalchaman saaguu dandeessa.

Please support us!