Gabateewwan DataPilot Gulaaluu

Qabduuwwan gabatee DataPilot uume keessaa tokko cuqaasiitii qabduu hantuutee gad qabi.Mallattoon addaa qaree hantuuteetti aanee dhufa.

Qabduu tarree sana keessatti gara qubannoo birootti harkisuudhaan tartiiba sarjaawwanii jijjiiruu dandeessa.Yoo qabduu gara qarree bitaa gabateetti bal'ina irraantoowwan taree keessatti harkiste,sarjaa gara tarreetti jijjiiruu dandeessa.

In the Pivot Table dialog, you can drag a button to the Filters area to create a button and a listbox on top of the pivot table. The listbox can be used to filter the pivot table by the contents of the selected item. You can use drag-and-drop within the pivot table to use another page field as a filter.

Qabduu gabatee irraa haquuf,gabatee DataPilot irraa harkisi.Qabduu yeroo qareen hantuutee wardii keessa kaa'ame sajoo "hin eeyyamamu" ta'e gad dhiisi.Qabduun ni haqama.

To edit the pivot table, click a cell inside the pivot table and open the context menu. In the context menu you find the command Properties, which displays the Pivot Table Layout dialog for the current pivot table.

Gabatee DataPilot keessatti, tartiiba dirreewwan deetaa qindeessuuf ajajoota harkisii-kaa'I ykn muri/maxxansi fayyadamuu dandeessa.

You can assign custom display names to fields, field members, subtotals (with some restrictions), and grand totals inside pivot tables. A custom display name is assigned to an item by overwriting the original name with another name.

Open file with example:

Please support us!