wardiilee biraa keessatti wabeeffachuu

Maadhee wardii keessatti wabii gara maadhee galmee biraa keessaatti agarsiisuu dandeessa.

Haala walfakkaatuun,wabeeffachuun galmee biraa irraa gara man'eetti yoo galmee sun akka faayiliitti olkaa'amee ture ni taasifama.

Man'ee Galmee Tokko Keessatti Wabeessuu

 1. Open a new, empty spreadsheet. By default, it has only a single sheet named Sheet1. Add a second sheet clicking on + button to the left of the sheet tab in the bottom (it will be named Sheet2 by default).

 2. Karaa fakkeenyaa,foormulaa armaan gadii man'ee A1 kan wardii1 keessatti galchi.

  =Sheet2.A1

 3. Caancala Wardii 2 jala wardii jiru cuqaasi.Qaree man'ee A1 keessa kaa'iitii barruu ykn lakkoofsa galchi.

 4. Yoo gara wardii1 deebite,qabiyyee sanuma man'ee A1 keessatti agarta.Yoo qabiyyeewwan Wardii2.A1 jijjiirame,qabiyyeewwan Wardii1.A1 ni jijjiiramu.

tip

When referencing a sheet with name containing spaces, use single quotes around the name: ='Sheet with spaces in name'.A1


tip

The example uses Calc formula syntax. It is also possible to use Excel A1 or R1C1 formula syntax; this is configured on Formula options page.


Man'ee Galmee Biroo Keessatti Wabeessuu

 1. Galmee wardii dura jiru fe'uuf ,Faayilii - Bani filadhu.

 2. Galmee wardii haaraa banuuf,Faayilii - Haaraafiladhu.Qaree man'ee bakka deetaa alaa saaguu barbaaddu kaa'iitii foormulaa jalqabuu kee agarsiisuu barbaaduuf mallatttoo walqixaa gachi.

 3. Amma gara galmee feetee turteetti tari.Man'ee kan deetaa ati galmee haaraa keessatti saaguuf barbaaddu qabate cuqaasi.

 4. Gara wardii haaraatti lamuu tari.Sarara naqaa keessatti amma akkaataa LibreOffice Calc wabii foormulaatti siif dabalu agarta.

  The reference to a cell of another document contains the fully qualified name of the other document between single quotes ('), then a hash #, then the name of the sheet of the other document, followed by a period and the name or reference of the cell.

  For example, .

  note

  The path and document name URI must always be enclosed in single quotes. If the name contains single quotes (') they must be escaped using two single quotes (''). Only a sheet name may not be quoted if it does not contain a space or a character that would be an operator or the name would be pure numeric (for example, '123' must be quoted).


 5. Mallattoo filannoo magariisa cuqaasuudhaan foormulaa mirkaneessi.

 6. If you drag the box in the lower right corner of the active cell to select a range of cells, LibreOffice automatically inserts the corresponding references in the adjacent cells. As a result, the sheet name is preceded with a "$" sign to designate it as an absolute reference.

Yoo maqaa galmee biraa foormulaa kana keessaa sakattaate,akka URL tti barreeffamu hubatta.Kana jechuun URL interneetii irraa galchuu dandeessa jechuu dha.

Please support us!