Dhangeessa ufmaa hammanga maadhee filatameetti raawwachuu

Amala dhangii ufmaa saffisaan dhangii wardii yookiin hammanga man'ee filtame irratti raawwachuuf fayyadamuu dandeessa.

Dhangii Ofmaa Wardiitti ykn Hangii Man'ee Filatameetti Fayyadamuuf

 1. Man'eelee,irraantoowwan sarjaa fi tarree dabaltee,kan dhangeessuu barbaadde filadhu.

 2. Choose Format - AutoFormat Styles.

 3. Select which properties to include in an AutoFormat.

 4. TOLE cuqaasi.

  Dhangiin hammanga maadheelee filatamaniitti ni raawwata.

Sajoo Yaaddannoo

Yoo jijjiirama halluu qabiyyeewwan man'ee homaayyuu hin agartu ta'e,Argi - Gatii Shooluu filadhu.


To Define an AutoFormat for Spreadsheets or Ranges

You can define a new AutoFormat that is available to all spreadsheets and ranges.

 1. Format a sheet or range.

 2. Choose Edit - Select All or select the formatted range.

 3. Choose Format - AutoFormat Styles.

 4. Dabali cuqaasi.

 5. Sanduuqa Maqaa qaaqa dhangii ufmaa dabali keessatti, dhangiif maqaa galchi.

 6. TOLE cuqaasi.

Please support us!