Maqaalee akka teessessuutti beekuu

Tarreewwan yookiin sarjaawwan kan maadheelee qabatan wabeeffachuuf maadheelee barruu wajjinii fayyadamuu dandeessa.

Wardii fakkeenyaa

Wardii fakkeenyaa keessatti, diraa 'sarjaa tokkoffaa' foormulaa keessatti hammanga man'ee B3 hanga B5, yookiin 'sarjaa lammaffaa' hammanga man'ee C2 hanga C5 wabeeffachuuf fayyadamuu dandeessa. 'Tarree tokkoffaa' hammanga man'ee B3 hanga D3 dhaaf, yookiin 'Tarree lammaffaa' hammanga man'ee B4 hanga D4 dhaafis fayyadamuu dandeessa . Bu'aan foormulaa kan maqaa man'ee, fakkeenyaaf, SUM('sarjaa tokkoffaa') fayyadamu, 600 dha.

Automatically finding labels is a legacy feature and deactivated by default as it can produce nondeterministic behavior depending on actual document content. To turn this function on, choose - LibreOffice Calc - Calculate and mark the Automatically find column and row labels check box.

Using defined labels instead is always possible and behaves similar but in a defined way.

Sajoo Qaxxee

If you enter a label name in the formula yourself, enclose the name in single quotation marks ('). If a single quotation mark appears in a name, you must double it, for example, 'Harry''s Bar'.


Define Label Range

Qaaqa itti moggaasa hangii itti hiikuu dandeessu bana.

Please support us!