Man'ee Duwwaa qabuu

Duraan, halqaroota tokko tokko keessatti man'eewwan duwwaan lakkoofsa 0 tti dirqisiifamu, kan biroo keessatti ammoo diraa duwwaatti, yoo A1 duwwaa tahee walmadaalliin kallattii =A1=0 fi =A1="" TRUE kennen ala. Duwwummaan hamma fayyadamutti ni dhaalama, kanaaf barbaachi yoo man'ee duwwaa kenne =VLOOKUP(...)=0 fi =VLOOKUP(...)="" lachanuu TRUE kennu.

Wabii salphaan man'ee duwwaa akka lakkoofsa 0 tti mul'ata garuu akaakuu lakkoofsaa ta'uun dirqamaa miti, kanaaf walmadaalchisoonni man'ee wabeessuu waliinii akka eegametti hojjetu.

Fakkeenyota armaan gadiitiif , A1 lakkoofsa ofkeessaa qaba, B1 duwwaadha, C1 wabii Bl ofkeessaa qaba:

Case

Formula

Results and comments

A1: 1
B1: <Empty>

C1: =B1

Displays 0

=B1=0

TRUE

=B1=""

TRUE

=C1=0

TRUE

=C1=""

TRUE (previously was FALSE)

=ISNUMBER(B1)

FALSE

=ISNUMBER(C1)

FALSE (previously was TRUE)

=ISNUMBER(VLOOKUP(1;A1:C1;2))

FALSE (B1)

=ISNUMBER(VLOOKUP(1;A1:C1;3))

FALSE (C1, previously was TRUE)

=ISTEXT(B1)

FALSE

=ISTEXT(C1)

TRUE

=ISTEXT(VLOOKUP(1;A1:C1;2))

FALSE (B1, previously was TRUE)

=ISTEXT(VLOOKUP(1;A1:C1;3))

FALSE (C1)

=ISBLANK(B1)

TRUE

=ISBLANK(C1)

TRUE

=ISBLANK(VLOOKUP(1;A1:C1;2))

TRUE (B1, previously was FALSE)

=ISBLANK(VLOOKUP(1;A1:C1;3))

FALSE (C1)


Sajoo Yaaddannoo

Hubannoo Mayikiroosooftii Egseelii halaa biroo agarsiisuu fi yeroo hunda akka bu'aatti wabii man'ee duwwaaa yookan man'ee foormullaa man'ee duwwaa kenna. Fakkeenyaaf:


Case

Formula

Results and comments

A1: <Empty>

B1: =A1

Displays 0, but is just a reference to an empty cell.

=ISNUMBER(A1)

FALSE

=ISTEXT(A1)

FALSE

=A1=0

TRUE

=A1=""

TRUE

=ISNUMBER(B1)

FALSE (Microsoft Excel: TRUE)

=ISTEXT(B1)

FALSE

=B1=0

TRUE

=B1=""

TRUE (Microsoft Excel: FALSE)

C1: =VLOOKUP(...) with empty cell result

displays empty (Microsoft Excel: displays 0)

=ISNUMBER(VLOOKUP(...))

FALSE

=ISTEXT(VLOOKUP(...))

FALSE

=ISNUMBER(C1)

FALSE (Microsoft Excel: TRUE)

=ISTEXT(C1)

FALSE


Please support us!